Houston Texas Skyline

What is a carbon offset?

Houston, Texas, USA downtown city skyline.